• 132649610

නිෂ්පාදන

පිෂ්ඨය මෘදු කැන්ඩි, ක්රීම් කැන්ඩි නිෂ්පාදන රේඛාව